Politika privatnosti

Politika privatnosti

Naš sajt www.kaypro.rs poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Smatramo da je važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o Vama koje nam dostavljate korišćenjem ovog sajta te bismo želeli da Vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti. Molimo Vas da pročitate Politiku privatnosti koju navodimo ispod, da biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti. Registracijom za bilo koju uslugu na na našem sajtu www.kaypro.rs pristajete na pružanje, upotrebu i prenošenje informacija o Vama pod uslovima ove politike. Ukoliko ne želite da o Vama prikupljamo navedene vrste podataka, ili se ne slažete s nekim drugim delom ove izjave molimo Vas nemojte koristiti internet stranu www.kaypro.rs .

Zaboravili ste lozinku za pristup

Ukoliko ste zaboravili lozinku za pristup Vašem nalogu, dovoljno je da unesete Vaš mail u polje predvideno za to kada kliknete na link “Zaboravili ste lozinku” i odmah ćemo Vam proslediti Vaše podatke za prijavu. Sledite jednostavna uputstva u mailu za promenu lozinke. Ako želite da nas kontaktirate to možete učiniti slanjem e-maila na info@kaypro.rs ili na broj 021/66 16 566.

Politika zaštite podataka o ličnosti

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivicnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.

Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja sajta, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

Prikupljanje informacija

Na nekim delovima našeg sajta, kao što je recimo registracija, moramo tražiti lične informacije o Vama kako bi Vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe onlajn formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili imejl adresu. Od Vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne ili nema opravdanog razloga da ih date da biste dobili uslugu koju ste zatražili. Takođe, vaši e-mailovi i pitanja koja nam šaljete takođe mogu sadržati informacije o Vama. Kada posetite naš sajt možete nam ostaviti neke podatke i informacije a da niste svesni toga. Na primer, u cilju poboljšavanja i prilagođavanja internet prezentacije vašim potrebama, sakupljamo od Vas podatke koji nisu lične prirode, npr. podatke o vrsti programa za pretraživanje, operativnom sistemu i stranicama koje ste posetili. Koristimo dokumente „cookies“ i druge Internet tehnologije za održavanje naše prezentacije na internetu i programe u vezi sa elektronskom poštom. Ne koristimo ove tehnologije da bismo sakupljali ili čuvali Vaše lične podatke. (Saznajte više o tome u odeljku Cookies na našim stranama)

Upotreba sakupljenih informacija

Kada posetite naš sajt, informacije o nazivu domena koje dobijemo ne koriste se kako bismo Vas lično identifikovali. Na osnovu te i drugih informacija merimo broj poseta našem sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bismo izmerili frekvenciju upotrebe našeg sajta i unapredili njegov sadržaj.

Ukoliko nam sami pošaljete svoje licne podatke, ovlastili ste nas da te podatke obradimo kako bi ih Kaypro RS upotrebljavao za poboljšanje usluga (na primer: slanjem informacija o proizvodima ili slanjem ponuda). U slučaju kada tražimo druge lične informacije, kao što su vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom onlajn formulara ili putem imejla), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i obaveštavamo o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja ili odgovore koje ste zatražili u vezi sa Vašim informacijama i za pružanje i personalizovanje naših usluga.

Otkrivanje informacija

Informacije koje podelite sa nama, skladište se na serverima u našoj kompaniji, i njima mogu pristupati zaposeni u Kaypro doo i druga povezana lica u okviru naše kompanije i mogu se koristiti za svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti objedinjene informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Sem u slučajevima kada to zakon nalaže, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Bezbednost

Mi primenjujemo stroge mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o Vama od pristupa neovlašcenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako onlajn tako i oflajn. Mi ćemo čuvati informacije o Vama u roku kako to zakon nalaže ili u razumnom roku u slučaju da to zakon ne reguliše. Kaypro doo je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprečavanja neovlašcenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedivanja odgovarajuceg korišcenja ličnih podataka, Kaypro doo je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obrađuje. Kaypro doo nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obrađuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplasnkog otkrivanja, Kaypro doo ce sve korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

Deca

Kaypro doo savetuje roditelje i korisnike da poduče decu o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Kaypro doo ne želi i nema nameru da prikuplja lične podatke maloletnih lica. Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletni korisnici koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi vebsajtovi

Naš vebsajt može sadržati linkove za druge vebsajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Promena podataka

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem Vaših ličnih informacija ili bilo kakva pitanja u veza politikom zaštite privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu info@kaypro.rs ili uz pomoć kontakt podataka koji se nalaza u footeru našeg sajta ili na kontakt strani. Dobrodošla su sva Vaša pitanja i predlozi.

Izmena politike privatnosti

Svako korišćenje Portala podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici. Sadržaj izjave o privatnosti Portala možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Molimo Vas da periodično proveravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena izjave o privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja Privacy policy

Our site www.kaypro.rs respects your privacy and is committed to protecting the personal information you provide to us. We believe that it is important that you know how we handle the information about you that you provide to us using this site, and we would like to introduce you to the following principles that govern our privacy policy. Please read the Privacy Policy below to understand how we use and protect the information you provide to us and how we may use and protect it in the future. By registering for any service on our website www.crsinternational.rs, you agree to provide, use and transmit information about you under the terms of this policy. If you do not want us to collect the above types of data about you, or you do not agree with any other part of this statement, please do not use the website of ________________.

You forgot your access password

If you have forgotten the password to access your account, all you have to do is enter your e-mail in the field provided for this when you click on the „Forgot your password“ link and we will immediately forward your login details. Follow the simple instructions in the email to change your password. If you want to contact us, you can do so by sending an e-mail to ____________________ or at ____________________.

Personal data protection policy

Collection, holding, processing and use of personal data are performed in accordance with the Law on Personal Data Protection („Official Gazette of RS“, No. 87/2018). Personal data shall not be used outside the purpose for which they were collected, except for the purposes of conducting criminal proceedings or protecting the security of the Republic of Serbia, in the manner prescribed by law. All necessary data protection measures have been taken, in accordance with established standards and procedures, which are necessary to protect the data from loss, destruction, unauthorized access, alteration, disclosure or any other misuse.

The collected information is not made available, nor is it exchanged with other organizations that are outside the system of preparation and editing of the site, except in cases provided by law. The data will not be used for purposes that are not in accordance with the law or in any other way that could be harmful to you, including the invasion of your privacy.

Gathering information

In some parts of our site, such as registration, we must ask for personal information about you to enable you to exercise certain rights, such as providing certain information you request. We do this through the use of online forms and every time you send us your details by e-mail. The information we receive from you may include your name, address, telephone numbers, fax numbers or email address. We will not ask you for additional information that is not necessary or there is no justifiable reason to provide it to obtain the service you have requested. Also, your emails and questions you send us may also contain information about you. When you visit our site you can leave us some data and information without you being aware of it. For example, in order to improve and adapt the website to your needs, we collect from you non-personal information, e.g. information about the type of search engine, operating system, and pages you visited. We use cookies and other Internet technologies to maintain our online presentation and e-mail programs. We do not use these technologies to collect or store your personal information. (Learn more in the Cookies section of our site) and other Internet technologies to maintain our online presentation and email-related programs. We do not use these technologies to collect or store your personal information. (Learn more in the Cookies section of our site) and other Internet technologies to maintain our online presentation and email-related programs. We do not use these technologies to collect or store your personal information. (Learn more in the Cookies section of our site)

Use of collected information

When you visit our site, the domain name information we receive is not used to personally identify you. Based on that and other information, we measure the number of visits to our site, the average time spent on the site, the pages viewed, etc. We use this information solely to measure the frequency of use of our site and to improve its content.

If you send us your personal data yourself, you have authorized us to process this data so that _________________________ can use it to improve services (for example: by sending product information or sending offers). In the event that we request other personal information, such as your name and email address, we will ask for your consent (eg using an online form or via email), notify you of the information collection process and inform you of how we will use it. We will use the information you provide to us or that we access through this site solely to answer your questions or answers you have requested regarding your information and to provide and personalize our services.

Information disclosure

The information you share with us is stored on our company’s servers and can be accessed by Kaypro doo employees and other affiliates within our company and may be used for the purposes for which you have given your approval. We may also pass on aggregated information about the use of our site to third parties, but this will not include information on the basis of which you may be identified. Except as required by law, we will not in any way make available or distribute the information about you that you provide to us without your prior consent.

Security

We apply strict physical, electronic and administrative safeguards to protect information about you from unauthorized access and from unlawful processing, accidental loss, destruction or damage, both online and offline. We will keep information about you within the time limit required by law or within a reasonable time in case the law does not regulate it. Kaypro doo is obliged to ensure the security of the personal data it processes. In order to prevent unauthorized access or disclosure, maintain the accuracy of the data and ensure the proper use of personal data, Kaypro doo has adopted appropriate physical, electronic and administrative procedures to protect and secure the personal data it processes. Kaypro doo seeks to protect the privacy of the personal data it processes and accidental disclosure is unlikely. In the event of such inconsistent disclosure,

Children

Kaypro doo advises parents and users to teach children about safe and responsible handling of personal information online. Kaypro doo does not want and does not intend to collect personal data of minors. If you are a minor, it is necessary that you obtain the permission of your parents or guardians before giving us information about yourself. Minor users who do not have this approval are not allowed to give us personal information.

Other websites

Our website may contain links to other websites that are not under our control and that are not subject to this Privacy Policy. If you access other sites using the links provided, the operators of these sites may request information from you that they will use in accordance with their privacy policies, which may differ from ours.

Data change

If you have any questions or concerns regarding our collection, use or disclosure of your personal information or any questions regarding our privacy policy, please contact us at ______________________ or using the contact information provided. in the footer of our site or on the contact page. All your questions and suggestions are welcome.

Changing the privacy policy

Any use of the Portal is subject to the terms and conditions described on this page. We may change the content of the Privacy Statement of the Portal at any time without prior notice and consent of the user. Please check the content of this page periodically to be informed of any changes. Any changes to the site’s privacy statement will be posted on this page and are valid from the time of posting.